LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM

     ALLIANCE OF VIETNAMESE PEOPLE

        12522 Brookhurst Street, Garden Grove, California 92840 – Tel: 714-417-8877

 

 

Kể từ khi lập quốc, dân tộc Việt Nam đã hy sinh biết bao công sức và xương máu để xây dựng
đất nước, xây dựng nền văn hóa đặc trưng dân tộc của mình, bảo vệ tổ quốc, chống ngoại
xâm, duy trì nòi giống và không ngừng phát triển vươn lên cùng nhân loại.

Nhưng suốt gần thế kỷ qua, dân tộc Việt Nam đã chìm đắm trong hai cuộc chiến – cuộc chiến
chống thực dân để giành độc lập, và cuộc nội chiến giữa những người Việt cùng dòng máu và
màu da, giữa ý thức hệ chính trị ngoại lai đầy khốc liệt và gian khổ.

Cuộc chiến giữa những người Việt với nhau đã gây ra biết bao thiệt hại về nhân mạng và tài
sản, đau thương và đổ vỡ cho dân tộc mà hậu quả vô cùng nghiêm trọng vẫn còn kéo dài cho
đến ngày nay – và chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt nếu không có những nỗ lực to lớn, giải
pháp toàn diện và rốt ráo được thực hiện bởi toàn dân và một chính quyền do dân, của dân và
vì dân.

Sau 47 năm, dưới sự lãnh đạo của một hệ thống cầm quyền độc đảng và thiếu dân chủ tại Việt
Nam, tuy đất nước được thống nhất về địa dư nhưng đã hoàn toàn không thống nhất được
lòng dân. Hệ thống lãnh đạo độc đảng của nhà cầm quyền tại Việt Nam đã làm cho đất nước
lâm vào hoàn cảnh nghèo nàn, xã hội đầy rẫy những bất công, tệ nạn, các giá trị xã hội cao
đẹp của dân tộc bị băng hoại. Xã hội Việt Nam bên bờ vực thẳm của sự phá sản.

Đất nước Việt Nam càng ngày càng lún sâu vào sự lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội,…với sự mất dần lãnh thổ lãnh hải. Ảnh hưởng, áp lực và sự hiện diện của
Trung Quốc ở Việt Nam càng ngày càng tràn lan. Nguy cơ mất chủ quyền đất nước càng lúc
càng gần kề và rõ rệt.

Trước nguy cơ mất nước, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không dám mạnh dạn đấu tranh bảo vệ
giang sơn bờ cõi của tổ tiên, đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ, nhưng lại mạnh dạn ngăn
cấm và đàn áp những tiếng nói yêu nước chống ngoại xâm dũng cảm của nhân dân.

Trước những bất công xã hội, tệ nạn bóc lột áp bức, mất nhà mất đất diễn ra hàng ngày. Tham
nhũng, hố giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân ngày càng cách biệt. Giới trí thức, lãnh đạo
các tôn giáo, cựu chiến binh, cựu cán bộ, các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền
trong cũng như ngoài nước đã lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải dân chủ hóa.

Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn làm ngơ trước những tiếng kêu đau thương, trước những
yêu cầu đòi hỏi chính đáng của người dân. Tiếp tục cố bám lấy quyền lực chuyên chính, củng
cố bộ máy cai trị bằng bạo lực, phá rừng phá biển, đưa đến hậu qủa của việc huỷ hoại môi
trường và tài sản chung, thất thoát tài nguyên có thể kéo dài hàng thế kỷ.

Toàn thể nhân dân Việt từ trong nước ra đến hải ngoại, ý thức được những nguy cơ trên. Nhận
thấy nhu cầu kết hợp thành một khối, quyết tâm và đồng lòng đứng lên đảm nhận trách nhiệm
lịch sử: cứu nguy tổ quốc, giành lại quyền làm chủ đất nước cho người dân để xây dựng lại đất
nước trên một nền tảng thiết thực: tự do, dân chủ và thịnh vượng.

 

Để đáp ứng với nhu cầu cứu nước, nhân dân quốc nội và hải ngoại cùng nhau một
lòng kết hợp trong tổ chức LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM và long trọng tuyên bố:

         1. Thứ Nhất, LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM vì tiền đồ của tổ quốc, tương lai của dân
             tộc, nguyện vượt qua mọi dị biệt quyết tâm thực hiện LIÊN MINH CÁC THÀNH PHẦN
             DÂN TỘC, vận dụng sức mạnh tổng hợp của toàn khối nhân dân vào công cuộc cứu
             quốc, giành lại quyền làm chủ cho người dân; xây dựng lại một xã hội tự do, dân chủ và
             thịnh vượng.

        2. Thứ Hai, LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM sẽ tích cực huy động sức mạnh của toàn khối
             nhân dân vào công cuộc bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và chủ quyền
             quốc gia. Cương quyết đấu tranh giành lại những phần đất hay biển đảo đã bị lấn chiếm
             hay chuyển nhượng bất hợp pháp bởi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Hội nhập
             vào sinh hoạt tại khu vực cũng như trên toàn cầu để dân tộc Việt Nam có cơ hội cùng
             phát triển và vươn lên cùng nhân loại.

        3. Thứ ba, với sứ mệnh lịch sử cao cả và để thực hiện hai mục tiêu to lớn trên, LIÊN MINH
            DÂN TỘC VIỆT NAM sẽ tiến hành cuộc Cách Mạng Xã Hội Nhân Bản, áp lực và thúc đẩy
           TỔNG TUYỂN CỬ TỰ DO TẠI VIỆT NAM.

 

LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM khẩn thiết kêu gọi mọi thành phần nhân dân Việt Nam
trong cũng như ngoài nước, không phân biệt giai cấp xã hội, tôn giáo, quân đội hay dân sự, cựu

chiến binh hay cựu cán bộ, trí thức hay lao động, khác tư tưởng chính trị hay đảng phái…

hãy cùng nhau đồng lòng, đồng hành trên con đường Cách Mạng Xã Hội để có thể vận dụng

được sức mạnh của toàn khối nhân dân vào công cuộc cứu nước và xây dựng lại đất nước.

 

 LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM tha thiết kêu gọi các đảng viên và giới lãnh đạo của
 nhà cầm quyền Việt Nam hãy sáng suốt trở về với nòi giống. Đó sẽ là một thành quả to lớn,

tiết kiệm biết bao công sức và xương máu vào công cuộc cứu nước và xây dựng lại đất nước.

Nguyện xin hồn thiêng sông núi, anh linh của các đấng tiền nhân phù trợ cho toàn thể con dân
Việt được sáng suốt – ý thức được trọng trách và nhiệm vụ lịch sử cao quý của mình, can đảm
vượt qua mọi thử thách, khác biệt, thù hận, mở rộng trái tim thương yêu và nêu cao tinh thần
tha thứ, cầu tiến, một lòng một dạ, đoàn kết keo sơn – cùng nhau tích cực thực hiện cho bằng
được sứ mệnh lịch sử cứu nước và xây dựng đất nước có một không hai trong lịch sử.

 

Nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thắng!
Dân tộc Việt Nam nhất định sẽ phát triển
Đất nước Việt Nam sẽ vẹn toàn và trường tồn!
Cách Mạng Xã Hộì Nhân Bản sẽ thành công!

VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Làm tại Little Sàigòn, Orange County, California, Hoa Kỳ
ngày 15 tháng 8 năm 2022
LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM