Ghi nhận Quyền Tự Quyết

LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM

Ghi nhận Quyền Tự Quyết cúa chúng ta nói lên hiện tình khát vọng chân chính nhất của dân tộc đất nước VIỆT NAM vốn đã vinh quang nhiều nghìn năm lịch sử văn hiến và cũng là để cho dân tộc mãi phồn thịnh cùng với nhân loại văn minh và tự do.

%%your signature%%

0 signatures